Windows 10'da Parlaklık Düzeylerini Kontrol Etme

Monitörünüzün parlaklığını klavyenizdeki fonksiyon tuşları ile yönetebilirsiniz. Parlaklık tuşlarını artırmak ya da azaltmak istediğinizde, Windows 10 parlaklığı belirli bir düzeyde azaltır. Özel düğmeleri kullandığınızda parlaklık düzeylerini kontrol etmenin yolu yoktur. Daha iyi kontrol isterseniz, parlaklık kaydırıcısını kullanmanız gerekecektir. Klavyenizle parlaklığı değiştirdiğinizde parlaklık düzeylerini kontrol etmek isterseniz, AutoHotkey komut dosyası ile bunu yapabilirsiniz.

Parlaklık Arttırma Seviyeleri

Sisteminizde AutoHotkey yüklü olduğundan emin olun.

Not Defteri'ni açın ve aşağıdakileri yapıştırın. Bu script Reddit kullanıcısı tarafından yazılmıştır_another_usr.

class BrightnessSetter {
; qwerty12 – 27/05/17
; https://github.com/qwerty12/AutoHotkeyScripts/tree/master/LaptopBrightnessSetter
static _WM_POWERBROADCAST := 0x218, _osdHwnd := 0, hPowrprofMod := DllCall(“LoadLibrary”, “Str”, “powrprof.dll”, “Ptr”)

__New() {
if (BrightnessSetter.IsOnAc(AC))
this._AC := AC
if ((this.pwrAcNotifyHandle := DllCall(“RegisterPowerSettingNotification”, “Ptr”, A_ScriptHwnd, “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_ACDC_POWER_SOURCE(), “UInt”, DEVICE_NOTIFY_WINDOW_HANDLE := 0x00000000, “Ptr”))) ; Sadly the callback passed to *PowerSettingRegister*Notification runs on a new threadl
OnMessage(this._WM_POWERBROADCAST, ((this.pwrBroadcastFunc := ObjBindMethod(this, “_On_WM_POWERBROADCAST”))))
}

__Delete() {
if (this.pwrAcNotifyHandle) {
OnMessage(BrightnessSetter._WM_POWERBROADCAST, this.pwrBroadcastFunc, 0)
,DllCall(“UnregisterPowerSettingNotification”, “Ptr”, this.pwrAcNotifyHandle)
,this.pwrAcNotifyHandle := 0
,this.pwrBroadcastFunc := “”
}
}

SetBrightness(increment, jump := False, showOSD := True, autoDcOrAc := -1, ptrAnotherScheme := 0)
{
static PowerGetActiveScheme := DllCall(“GetProcAddress”, “Ptr”, BrightnessSetter.hPowrprofMod, “AStr”, “PowerGetActiveScheme”, “Ptr”)
,PowerSetActiveScheme := DllCall(“GetProcAddress”, “Ptr”, BrightnessSetter.hPowrprofMod, “AStr”, “PowerSetActiveScheme”, “Ptr”)
,PowerWriteACValueIndex := DllCall(“GetProcAddress”, “Ptr”, BrightnessSetter.hPowrprofMod, “AStr”, “PowerWriteACValueIndex”, “Ptr”)
,PowerWriteDCValueIndex := DllCall(“GetProcAddress”, “Ptr”, BrightnessSetter.hPowrprofMod, “AStr”, “PowerWriteDCValueIndex”, “Ptr”)
,PowerApplySettingChanges := DllCall(“GetProcAddress”, “Ptr”, BrightnessSetter.hPowrprofMod, “AStr”, “PowerApplySettingChanges”, “Ptr”)

if (increment == 0 && !jump) {
if (showOSD)
BrightnessSetter._ShowBrightnessOSD()
return
}

if (!ptrAnotherScheme ? DllCall(PowerGetActiveScheme, “Ptr”, 0, “Ptr*”, currSchemeGuid, “UInt”) == 0 : DllCall(“powrprofPowerDuplicateScheme”, “Ptr”, 0, “Ptr”, ptrAnotherScheme, “Ptr*”, currSchemeGuid, “UInt”) == 0) {
if (autoDcOrAc == -1) {
if (this != BrightnessSetter) {
AC := this._AC
} else {
if (!BrightnessSetter.IsOnAc(AC)) {
DllCall(“LocalFree”, “Ptr”, currSchemeGuid, “Ptr”)
return
}
}
} else {
AC := !!autoDcOrAc
}

currBrightness := 0
if (jump || BrightnessSetter._GetCurrentBrightness(currSchemeGuid, AC, currBrightness)) {
maxBrightness := BrightnessSetter.GetMaxBrightness()
,minBrightness := BrightnessSetter.GetMinBrightness()

if (jump || !((currBrightness == maxBrightness && increment > 0) || (currBrightness == minBrightness && increment < minBrightness))) {
if (currBrightness + increment > maxBrightness)
increment := maxBrightness
else if (currBrightness + increment < minBrightness)
increment := minBrightness
else
increment += currBrightness

if (DllCall(AC ? PowerWriteACValueIndex : PowerWriteDCValueIndex, “Ptr”, 0, “Ptr”, currSchemeGuid, “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_VIDEO_SUBGROUP(), “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS(), “UInt”, increment, “UInt”) == 0) {
; PowerApplySettingChanges is undocumented and exists only in Windows 8+. Since both the Power control panel and the brightness slider use this, we’ll do the same, but fallback to PowerSetActiveScheme if on Windows 7 or something
if (!PowerApplySettingChanges || DllCall(PowerApplySettingChanges, “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_VIDEO_SUBGROUP(), “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS(), “UInt”) != 0)
DllCall(PowerSetActiveScheme, “Ptr”, 0, “Ptr”, currSchemeGuid, “UInt”)
}
}

if (showOSD)
BrightnessSetter._ShowBrightnessOSD()
}
DllCall(“LocalFree”, “Ptr”, currSchemeGuid, “Ptr”)
}
}

IsOnAc(ByRef acStatus)
{
static SystemPowerStatus
if (!VarSetCapacity(SystemPowerStatus))
VarSetCapacity(SystemPowerStatus, 12)

if (DllCall(“GetSystemPowerStatus”, “Ptr”, &SystemPowerStatus)) {
acStatus := NumGet(SystemPowerStatus, 0, “UChar”) == 1
return True
}

return False
}

GetDefaultBrightnessIncrement()
{
static ret := 10
DllCall(“powrprofPowerReadValueIncrement”, “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_VIDEO_SUBGROUP(), “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS(), “UInt*”, ret, “UInt”)
return ret
}

GetMinBrightness()
{
static ret := -1
if (ret == -1)
if (DllCall(“powrprofPowerReadValueMin”, “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_VIDEO_SUBGROUP(), “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS(), “UInt*”, ret, “UInt”))
ret := 0
return ret
}

GetMaxBrightness()
{
static ret := -1
if (ret == -1)
if (DllCall(“powrprofPowerReadValueMax”, “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_VIDEO_SUBGROUP(), “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS(), “UInt*”, ret, “UInt”))
ret := 100
return ret
}

_GetCurrentBrightness(schemeGuid, AC, ByRef currBrightness)
{
static PowerReadACValueIndex := DllCall(“GetProcAddress”, “Ptr”, BrightnessSetter.hPowrprofMod, “AStr”, “PowerReadACValueIndex”, “Ptr”)
,PowerReadDCValueIndex := DllCall(“GetProcAddress”, “Ptr”, BrightnessSetter.hPowrprofMod, “AStr”, “PowerReadDCValueIndex”, “Ptr”)
return DllCall(AC ? PowerReadACValueIndex : PowerReadDCValueIndex, “Ptr”, 0, “Ptr”, schemeGuid, “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_VIDEO_SUBGROUP(), “Ptr”, BrightnessSetter._GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS(), “UInt*”, currBrightness, “UInt”) == 0
}

_ShowBrightnessOSD()
{
static PostMessagePtr := DllCall(“GetProcAddress”, “Ptr”, DllCall(“GetModuleHandle”, “Str”, “user32.dll”, “Ptr”), “AStr”, A_IsUnicode ? “PostMessageW” : “PostMessageA”, “Ptr”)
,WM_SHELLHOOK := DllCall(“RegisterWindowMessage”, “Str”, “SHELLHOOK”, “UInt”)
if A_OSVersion in WIN_VISTA,WIN_7
return
BrightnessSetter._RealiseOSDWindowIfNeeded()
; Thanks to YashMaster @ https://github.com/YashMaster/Tweaky/blob/master/Tweaky/BrightnessHandler.h for realising this could be done:
if (BrightnessSetter._osdHwnd)
DllCall(PostMessagePtr, “Ptr”, BrightnessSetter._osdHwnd, “UInt”, WM_SHELLHOOK, “Ptr”, 0x37, “Ptr”, 0)
}

_RealiseOSDWindowIfNeeded()
{
static IsWindow := DllCall(“GetProcAddress”, “Ptr”, DllCall(“GetModuleHandle”, “Str”, “user32.dll”, “Ptr”), “AStr”, “IsWindow”, “Ptr”)
if (!DllCall(IsWindow, “Ptr”, BrightnessSetter._osdHwnd) && !BrightnessSetter._FindAndSetOSDWindow()) {
BrightnessSetter._osdHwnd := 0
try if ((shellProvider := ComObjCreate(“{C2F03A33-21F5-47FA-B4BB-156362A2F239}”, “{00000000-0000-0000-C000-000000000046}”))) {
try if ((flyoutDisp := ComObjQuery(shellProvider, “{41f9d2fb-7834-4ab6-8b1b-73e74064b465}”, “{41f9d2fb-7834-4ab6-8b1b-73e74064b465}”))) {
DllCall(NumGet(NumGet(flyoutDisp+0)+3*A_PtrSize), “Ptr”, flyoutDisp, “Int”, 0, “UInt”, 0)
,ObjRelease(flyoutDisp)
}
ObjRelease(shellProvider)
if (BrightnessSetter._FindAndSetOSDWindow())
return
}
; who knows if the SID & IID above will work for future versions of Windows 10 (or Windows 8). Fall back to this if needs must
Loop 2 {
SendEvent {Volume_Mute 2}
if (BrightnessSetter._FindAndSetOSDWindow())
return
Sleep 100
}
}
}

_FindAndSetOSDWindow()
{
static FindWindow := DllCall(“GetProcAddress”, “Ptr”, DllCall(“GetModuleHandle”, “Str”, “user32.dll”, “Ptr”), “AStr”, A_IsUnicode ? “FindWindowW” : “FindWindowA”, “Ptr”)
return !!((BrightnessSetter._osdHwnd := DllCall(FindWindow, “Str”, “NativeHWNDHost”, “Str”, “”, “Ptr”)))
}

_On_WM_POWERBROADCAST(wParam, lParam)
{
;OutputDebug % &this
if (wParam == 0x8013 && lParam && NumGet(lParam+0, 0, “UInt”) == NumGet(BrightnessSetter._GUID_ACDC_POWER_SOURCE()+0, 0, “UInt”)) { ; PBT_POWERSETTINGCHANGE and a lazy comparison
this._AC := NumGet(lParam+0, 20, “UChar”) == 0
return True
}
}

_GUID_VIDEO_SUBGROUP()
{
static GUID_VIDEO_SUBGROUP__
if (!VarSetCapacity(GUID_VIDEO_SUBGROUP__)) {
VarSetCapacity(GUID_VIDEO_SUBGROUP__, 16)
,NumPut(0x7516B95F, GUID_VIDEO_SUBGROUP__, 0, “UInt”), NumPut(0x4464F776, GUID_VIDEO_SUBGROUP__, 4, “UInt”)
,NumPut(0x1606538C, GUID_VIDEO_SUBGROUP__, 8, “UInt”), NumPut(0x99CC407F, GUID_VIDEO_SUBGROUP__, 12, “UInt”)
}
return &GUID_VIDEO_SUBGROUP__
}

_GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS()
{
static GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS__
if (!VarSetCapacity(GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS__)) {
VarSetCapacity(GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS__, 16)
,NumPut(0xADED5E82, GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS__, 0, “UInt”), NumPut(0x4619B909, GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS__, 4, “UInt”)
,NumPut(0xD7F54999, GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS__, 8, “UInt”), NumPut(0xCB0BAC1D, GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS__, 12, “UInt”)
}
return &GUID_DEVICE_POWER_POLICY_VIDEO_BRIGHTNESS__
}

_GUID_ACDC_POWER_SOURCE()
{
static GUID_ACDC_POWER_SOURCE_
if (!VarSetCapacity(GUID_ACDC_POWER_SOURCE_)) {
VarSetCapacity(GUID_ACDC_POWER_SOURCE_, 16)
,NumPut(0x5D3E9A59, GUID_ACDC_POWER_SOURCE_, 0, “UInt”), NumPut(0x4B00E9D5, GUID_ACDC_POWER_SOURCE_, 4, “UInt”)
,NumPut(0x34FFBDA6, GUID_ACDC_POWER_SOURCE_, 8, “UInt”), NumPut(0x486551FF, GUID_ACDC_POWER_SOURCE_, 12, “UInt”)
}
return &GUID_ACDC_POWER_SOURCE_
}

}

BrightnessSetter_new() {
return new BrightnessSetter()
}

Bunun sonunda, aşağıdakileri yapıştırın. Bu, kendi gereksinimlerinize uyacak şekilde değiştireceğiniz komut dosyasının parçasıdır. Aşağıdakiler, klavyenizdeki Page Up ve Page Down tuşları ile parlaklığı değiştirir. Bu, 10 ile değiştirir, yani Page Up tuşuna bir kez dokunduğunuzda, parlaklık on seviyeye kadar yükselir.

Seviyeleri ihtiyacınız olan her şeye göre düzenleyin. Örneğin, parlaklık üzerinde daha iyi bir kontrole sahip olmak için 1 ve -1'e değiştirebilirsiniz.

SİZİN İÇİN ÖNERİLEN

iOS

İOS'ta Minimum ve Maksimum Otomatik Parlaklık Düzeylerini Ayarlama

, Windows

Windows 10'da Parlaklık Kaydırıcı Ekleme

BS := new BrightnessSetter()

PgUp::BS.SetBrightness(10)
PgDn::BS.SetBrightness(-10)

Komut dosyasını AHK dosya uzantısıyla kaydedin ve çalıştırın. Parlaklığı ayarlamak için ayarladığınız anahtarları kullanın.

Bir önceki yazımız olan Microsoft Word'de bir Filigran Nasıl Yapılır başlıklı makalemizi de okumanızı öneririz.